Положення

Про Приймальну комісію

Про про групи забезпечення спеціальностей та проєктні групи освітніх програм

Про апеляційну комісію

Про організацію освітнього процесу

Про освітньо-наукові програми

Про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти та формування вибіркової частини робочих навчальних планів

Про робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

Про організацію та проведення поточного і підсумкового/семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Про педагогічну практику аспірантів

Про підготовку та захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук

 

Прокрутить вверх